PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

3065 Sayılı KDV Kanunu için İade Düzenlemesi Taslağı.

 

 

 

05.03.2018 tarihli ve 3065 Sayılı KDV Kanunu Tasarısı

İçerisinde özellikle KDV ile ilgili olarak devrim niteliğinde pek çok düzenlemeler bulunduran Kanun Tasarısı 05.03.2018 tarihinde  Meclis’e sunuldu ve 06.03.2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanılacak. “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan ve mükellefleri yakından ilgilendiren düzenlemeler mevcuttur.

Tasarı, 1.1.2019 tarihine kadar birikecek devreden KDV sorununa hızlı bir  çözüm getirmemekle birlikte, biriken tutarların iadesi yolunda çözümün kapısını açmaktadır. Aynı zamanda bundan sonra devreden KDV birikimi olmaması için de çeşitli tedbirler öngörmektedir. Bu tedbirlerin başında ise “grup KDV beyannamesi” müessesesi ve küçük işletmeler için “hasılat esaslı vergilendirme” müessesi gelmektedir.

Tasarı ile mükelleflerin mal veya hizmet alışları nedeniyle ödediği katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisi ile telafi edilememesi nedeniyle oluşan ve sonraki döneme sürekli devreden katma değer vergisinin belli bir süreden fazla devretmesi durumunda mükellefe iade edilmesi öngörülmektedir.                               

Tasarıyla, mükelleflerin bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının hesaplanan KDV toplamın-dan fazla olduğu hallerde, aradaki farkın iade edilmeyeceği kuralı kaldırılmakta ve her bir vergilendirme dönemine ilişkin 12  ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin izleyen altı ay içinde mükellefe iadesi öngörülmektedir.

Ancak bu düzenlemenin  01.01.2019’da yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 01.01.2019 öncesinde birikmiş ve indirim yoluyla giderilememiş KDV’nin ise ayrı ve özel bir hesaba alınması ( TMS 190 Nolu Hesap ),  ödenecek KDV’den mahsubu dışında bu hesabın kullanılmaması ve bu şekilde birikmiş devreden KDV’nin idareye tanınan yetki çerçevesinde ve bütçe olanakları çerçevesinde yıllara yayılması  şeklinde iadesi,  muhtelif vergi borçlarına mahsup edilmesi veyahut gider yazılması konusunda düzenlemeler yapmayı içermekte ve bu hususta  Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.

GRUP KDV MÜKELLEFİYETİ:                                                                                                                                                        Tasarı ile Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi Mükelleflerine talepleri üzerine, en az % 50 oranında ortağı olduğu diğer kurumlar vergisi mükellefleriyle birlikte grup KDV mükellefiyeti tesis ettirme ve ortak beyanname verdirtebilme konusunda yetkili kılınmaktadır. Bu yetki kullanıldığında, “grubun bazı şirketleri KDV ödüyor bazıları ile alacaklı kalıyor” eleştirisi ortadan kalkacak ve grup şirketlerinin KDV hesapları birbirlerini dengeleyecektir. Burada gruba dâhil olan şirketlerin  TAMAMI TÜM VERGİLERDEN MÜTESELSİLEN SORUMLU olacaklardır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununda tam inceleme ve kısmi inceleme için inceleme süreleri öngörülmekle birlikte KDV iade incelemeleri için bir süre öngörülmemişti. Tasarı ile iade incelemelerine de üç aylık inceleme süresi getirilmektedir. Bu konudaki boşlukta bu şekilde giderilmektedir. Öte yandan Tasarı ile MALİ MÜŞAVİRLERE ( SMMM ) KDV iade raporu hazırlama yetkisi verilmesinin yolunun açılması, bir ihtisas vergi dairesinin kurulmasının öngörülmesi de süreci hızlandıracaktır. Tasarıyla ayrıca süresinde ödenmeyen vergi iadeleri için, tecil faizi oranında faiz ödenmesi de öngörülmektedir.

Tasarıyla, gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler de ihracat işlemi kapsamına, adi ortaklıkların anonim şirkete dönüşmesinde doğan KDV’de istisna kapsamına alınmaktadır.

Tasarıyla ayrıca faydalı ömrünü tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirim olanağı sağlanmaktadır.

İndirim hakkını vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içinde kullanılmasını öngören düzenleme de değiştirilerek, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını izleyen takvim yılı sonuna kadar kullanılma olanağı ( +1 yıl ) sağlanmaktadır.       

Maliye Bakanlığı  Vergi Konseyinin Genel Kurulunda, son Torba Tasarı ile ilgili olarak devreden KDV’nin belli koşullarla iadesinin dışında öngörülenleri, “ihracatçıların alabilecekleri KDV iadesinin tavanı  artırılmıştır, işletmelerin birbirlerine yapacakları borçlanmalar üzerindeki KDV yükünü düşürülmüştür, işletme defteri tutan işletmelerin hasılatları  üzerinden düşük oranlı KDV ödemelerinin önünü açılmıştır, ikinci el gayrimenkul ve taşıt ticaretinde KDV matrahını daraltılmıştır ve KAT KARŞILIĞI İNŞAAT  yapan işletmelerin KDV matrahı düşürülmüştür.

Birikmiş devreden KDV’nin mükellefe ödenmesi, birikmiş devreden KDV’nin önüne geçici tedbirler tahsis edip, grup KDV beyannamesinin yolunun açılması, serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasındakilere kolay vergilendirme yolu öngörülmesi, bazı eşitsizlik/adaletsizlik veya uygulama sorunlarının giderilmesi gibi değişiklikler, bulunmaktadır.

                                                                                                                                                            DURSUN ER

                                                                                                                                                                                             Mali  Müşavir