PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

YABANCI UYRUKLU ŞİRKET ( KURUMSAL ) ORTAĞI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU

 

 YABANCI UYRUKLU ŞİRKET  ( KURUMSAL ) ORTAĞI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA

 İSTENİLEN EVRAK LİSTESİ

 

 

 

1-) İstanbul Ticaret Odası ( İTO ) ‘ ya hitabn yazılmış Müracaat Dilekçesi

     (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

 

2..    İTO Oda kayıt beyannamesi  5 Nüsha

         2.1  İmzalı İTO Oda kayıt beyannamesi ( yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır )

         2.2  Yabancı kurumsal ortağın ( şirketin ) Resmi temsilcisinin ( Müdürünün )  5 adet vesikalık resmi.

 

 

3.  Noter tasdikli ana sözleşme (4 nüsha)

 

4.  Kurucular ve müdürlerin  T.C. Kimlik numarası  dökümü

 

5.  Var ise, Yabancı kurumsal ortağın temsilcisinin Tercüme edilmiş pasaport sureti  (noter onaylı – 2 nüsha) ve vergi numarası dökümü

 

6  Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)

 

7. Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan

       Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

       hükümlerine göre Kendi ülkesinin ticaret odası veya ticaret bakanlığı tarafından verilen

       tasdik edilmiş    (  APOSTİL  şerhini içeren ) veya Türk konsolosluğundan onaylı;

       Yabancı kurumsal şirketin kendi bünyesinde almış olduğu

       7.1   “ Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, İstanbul Şehrinde Şirket Kurulmasına,

       7.2    Kurulan Şirkete Ortak Olunmasına,

       7.3    Şirket Kuruluşunda

                7.3.1  0000.0000.000  TC Vatandaşlık Numaralı    Sayın:  ……………..  kişinin  ve

                7.3.2  0000.0000.000  TC Vatandaşlık Numaralı    Sayın:  ……………..  kişinin 

                          Şirketin kuruluşunda yetkili kılınmasına  dair  ortaklar kurulu veya genel kurul kararı.

 

8.   Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu) Burada belirtilen hesap numarası yıllar itibariyle değişebilir, geçerli hesap numarasının Rekabet Kurumu ya da ilgili Ticaret Odasında öğrenilmesi gerekir.

 

9.   İTO Taahhütname 5 Nüsha.  TC Kanunlarına muhalefet edilmeyeceğine dair  İmzalı İTO Taahhütnamesi   ( yetkililer tarafından imzalanmalı  )

 

 

10.  Yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde ise;

Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi     hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı

            10.1 Şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca  veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi.

            10.2 Şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca  veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş sicil özeti noter onaylı tercümesi,          

                    kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname.

 

11·  Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde;    

      11.1  Menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin yada

      11.2  Uluslararası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek,Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı   

               Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik

               edilmiş(apostil şerhini içeren) belgenin noter onaylı tercümesi

 

12.       Her bir yabancı ortak başına asgari 50.000 ABD doları getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

 

 

DURSUN  ER

Mali Müşavir

 

www.dursuner.com

info@dursuner.com

malimusavir@dursuner.com

denetmen@dursuner.com

 

Gsm:  0533 321 98 88

Ofis :  0216 341 55 33

Fax :   0216 341 55 03