PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

*Tek Kişilik Limited Şirketlerin Kurulması, Tek Kişilik Anonim Şirkerlerin Kurulması.

 

Yeni TÜRK TİCARET KANUNU ile TEK ORTAKLI ve ÇOK ORTAKLI Yeni Şirketlerin Kurulması, Resmi Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlan edilmesi, Ticaret Odalarında ve Ticaret Borsalarında Kuruluş ile Tescillerinin yapılması ve Tüm Maliye Kayıtlarının tamamının yapılması, 

*  Maliye ve Vergi Kanunları Çerçevesinde Tek Düzen Muhasebe Standartlarına uygun şekilde Muhasebe Defterlerinin Tutulması, Raporlanması, Resmi Kurum ve Kuruluşların ilgililerine raporların sunulması,            Denetim ve İncelemelerin Sonuçlandırılması,

*Yeni Şirketlerin Kurulması, Resmi Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlan edilmesi, Ticaret Odalarında ve Ticaret Borsalarında Kurtuluş ile Tescillerinin yapılması ve Tüm Maliye Kayıtlarının tamamının yapılması,

*Yeni Kurulacak olan Şirketler için yeni çıkan 2012 yılı TÜRK TİCARET KANUNU Gereğince Ana Sözleşmelerinin PROFESYONEL olarak hazırlanması,

*Mevcut Şirketlerinizin Hisse Devirlerinin yapılması, Hisse Oranlarının Değiştirilmesi, Hissedarlarının Değiştirilmesi, Adreslerinin Değiştirilmesi, Faaliyet Konularının Değiştirilmesi, Ünvanlarının Değiştirilmesi,

*Tüm Vergi Denetim ve İnceleme işlemleri ile Maliye Komisyonlarında Uzlaşma  Hizmeti verilmesi,

* 4447 sayılı Kanun'un ve ilgili diğer mevzuatların tanıdığı Hak ve Menfaatler gereğince KOBİ, KOSGEB ve DİĞER TEŞVİKLERİN düzenlenmesi ve yararlandırılması,

 

*  ŞİRKETLERİN ve İŞLETMELERİN ;

BİLANÇOLARININ, GELİR TABLOLARININ, KAR - ZARAR TABLOLARININ, BEYANNAMELERİNİN, BİLDİRGELERİNİN ve diğer belgelerinin Düzenlenlenmesi, Tasdiklenmesi, Raporlanması,  Arşivlenmesi ve Saklanması,

* Tüm Kredi Başvuruları için zorunlu olan Mali Tabloların ve Bilgilerin Dosya olarak hazırlanması,

*  Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye ( Temel Muhasebe Sistemine ) Uygunluğunun Kontrolü ve Denetlenmesi.

*  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Bilgisayarlı Muhasebe Yazılım Programlarının seçimi ve Muhasebe Sistemlerinin kurulması, işleyişinin takibi  ve denetiminin yapılması,

*  Vergi ve Muhasebe Uygulamaları konusunda Müşavirlik ve Danışmanlık yapılması,

*  İşletme personeline ait Ücret Bordrolarının, Hesap Pusulalarının hazırlanması ve İşletmeye Sunulması,

*  Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin tahakkuk ettirilerek İşletmeye Sunulması,

*  İşe giren personelin İşe Giriş işlemlerinin yapılması,

*  İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.

*  SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

*  KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması.

*  Vergi mevzuatı konusunda ÖZEL danışmanlık yapmak.

*  Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

*  Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

*  SGK, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

*  Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.